x

Nadkrokevní izolace Izopir

Nadkrokevní izolace Izopir SATJAM

 
Izolační jádro tuhá pěna PIR
Tloušťky (D) 40, 60, 80, 100, 120 mm
Rozměr panelu 2400 x 1200 mm
Stavební rozměr panelu, platí pro tl. 40 mm 2400 x 1200 mm
Stavební rozměr panelu, platí pro tl. 60-120 mm 2390×1185 mm
Hmotnost 1,20 – 3,60 kg/m2
Hustota izolačního jádra cca 30 kg/m3
Povrchová úprava kompozitní vrstva
Reakce na oheň E
Pevnost v tlaku 120 kPa
Použitelnost pro teplotní rozsah -50 až +120°C
Norma PN-EN 13 165: 2010
Příslušenství kotevní prvky, těsnění, klempířské doplňky

* U panelů s frézovanou drážkou je efektivní plochá v m2 o cca 3% menší z důvodu frézování.

** Panely v tloušťce 40 mm se dodávají bez frézovaných hran. Panely v tloušťce 60, 80, 100 a 120 mm mají frézované hrany

SATJAM Izopir - ideální řešení pro dodatečné zateplení Vaší střechy.

Moderní, účinné a spolehlivé řešení zateplení šikmých střech, zajišťující optimální splnění stavebně-fyzikálních požadavků na tepelnou ochranu a ochranu proti kondenzaci. Tepelně-izolační panely jsou vyrobeny z polyisokyanurátové pěny PIR vypěněné mezi dvě vrstvy kompozitové vložky StoneGlass na bázi skelných a minerálních vláken.

Změna barevnosti jádra IZOPIRU způsobená UV zářením nemá vliv na technické parametry a jakost výrobku, v žádném případě změna barevnosti není důvodem k reklamaci.

Technické parametry

Tloušťka (mm) 40 60 80 100 120
Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK) 0,026 0,026 0,025 0,025 0,024
Tepelný odpor R (m2K/W) 1,55 2,30 3,20 4,00 5,05
Součinitel prostupu tepla U 0,65 0,43 0,31 0,25 0,20

Výhody SATJAM Izopir

Výborné tepelně technické parametry

Panely jsou vyrobeny z materiálu, jehož součinitel tepelné vodivosti je pouze 0,024 W/mK. Znamená to, že pro dosažení požadovaného parametru tepelného odporu je potřeba podstatně menší tloušťka izolantu.

Kompozitní vložka StoneGlass, mezi kterou je izolant vypěněn, poskytuje vyšší adhezi povrchu a nebrání unikání plynu při vypěňování, čímž je eliminován vznik nežádoucích bublin v průřezu izolantu.

Porovnání tlouštěk nejběžněji používaných izolantů pro dosažení shodného tepelného odporu

IZOPIR-graf-big.png

Nízká hmotnost

Panely se svou objemovou hmotností 30 kg/m3 jsou jedním z nejlehčích izolačních materiálů používaných ve stavebnictví. Nízká hmotnost rovná se snadná manipulace a minimální zatížení stavebních konstrukcí.

Snadná montáž

Panely se montují z vnější strany nosné konstrukce na bednění, případně i bez bednění. Kotví se pomocí systémových šroubů přímo do nosné konstrukce. Snadno se dělí ruční pilkou a po montáži jsou pochůzí. Montáž je snadná, rychlá a panely bezprostředně po montáži chrání vnitřní prostor stavby před vnikáním srážkové vody.

Bez tepelných mostů

Panely jsou kladeny v nepřerušované vrstvě nad nosnou konstrukcí a jsou opatřeny drážkou, což významným způsobem eliminuje vznik tepelných mostů.

Životnost a funkčnost

Použitý materiál je zárukou efektivního dlouhodobého fungování tepelné izolace bez rizika zhoršování tepelněnechnických parametrů. Materiál nesublimuje, ani nehrozí jeho degradace vlivem vyfoukání jeho částí.

Design a prostor

Způsob zateplení nad nosnou konstrukcí střechy umožňuje v interiéru přiznání dřevěných prvků krovu. Tím je dán prostor pro zajímavé architektonické řešení podkroví, jehož světlá výška navíc není snížená. Užití izolačních panelů IZOPIR Vám dává větší prostor pro život i pro uplatnění Vašich představ o moderním bydlení.

Vlastní montáž

Před zahájením montáže:

Ujistěte se, že konstrukce krovu nevykazuje nepřiměřené odchylky rovinnosti. Pokud ano, krov vyrovnejte. Zjistěte případné odchylky od pravoúhlosti střechy, abyste mohli kladení panelů Izopir přizpůsobit konkrétnímu tvaru střechy. (obr. 1)

IZOPIR-nakres-01-small.pngIZOPIR-nakres-02-small.png

Proveďte montáž bednění. Je možno použít dřevěné palubky tam, kde bednění bude tvořit pohledovou část nebo OSB desky, či prkna tam, kde bednění bude kryto podhledem. Dbejte na správné ukotvení jednotlivých prvků a na zachování rovinnosti bednění. Čelní napojení prvků bednění na sraz se provádí zásadně na krokvi. Montáž Izopir panelů bez bednění je možná jen v případě, že vzdálenost nosného systému krovu je navržena tak, aby nedošlo k prošlápnutí panelů při dalších etapách montáže. (obr. 2)

Na bednění instalujte parotěsnou vrstvu. Dbejte na správnou instalaci v souladu s doporučeními dodavatele. V případě instalace bez bednění, se bude parotěsná vrstva instalovat dodatečně zespod v rámci montáže podhledových konstrukcí.
Instalujte zakládací hranol nebo fošnu. Tento prvek zajistí stabilitu Izopir panelů. Může být instalován na okapové hraně, nebo v případě nezatepleného přesahu střechy tak, aby bylo zajištěno navázání izolace fasády na izolaci střechy. Jeho výška musí přesně odpovídat výšce panelů. Pokud je tento prvek instalován na okapové hraně, je překryt plechovou okapnicí, na které bude ukončena doplňková hydroizolační vrstva. Zakládací hranol nebo fošnu ukotvěte do nosné konstrukce krovu vruty odpovídajících rozměrů. (obr. 3)

IZOPIR-nakres-03-big.pngIZOPIR-nakres-04-big.png

Montáž Izopir panelů začněte od okapové hrany střechy zleva nebo zprava, delší hranou ve směru okapu. U panelů opatřených drážkou tuto drážku v místě dotyku se zakládacím hranolem odřízněte. Osaďte celou spodní řadu panelů a zajistěte je proti posunu vždy jedním vrutem do každé krokve u okapové hrany. Následující řadu přesaďte a klaďte na vazbu. Jednotlivé panely pečlivě zasunujte do vyfrézovaných drážek a dbejte, aby se drážky při montáži nepoškodily. Jen tak bude dosaženo optimálních tepelnětechnických parametrů. V případě potřeby je možné panely dělit ruční pilkou na dřevo. Spoje panelů přelepte páskou SP-SS. (obr. 4)

Po osazení druhé řady panelů instalujte doplňkovou hydroizolační vrstvu DHV (např. SATJAMFOL WI 135, nebo 170). Doplňkovou hydroizolační vrstvu je možno při instalaci zajistit proti posunu oboustrannou spojovací páskou SP-DS. Doplňkovou hydroizolační vrstvu ukončete na okapnici. (obr. 5)

Osaďte kontralať odpovídající výšky a Izopir panely přikotvěte k nosné konstrukci krovu systémovými šrouby SDI odpovídající délky přes kontralať. Postup opakujte po celé ploše střechy. V hřebeni, nárožích a úžlabích je nutno panely seříznout tak, aby k sobě přesně dosedaly. V případě potřeby je možné styk panelů vypěnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. V případě instalace panelů bez vyfrézované drážky doporučujeme instalovat dvě vrstvy panelů na sebe tak, aby vždy byly překryty spoje. Panely musí být kladeny na vazbu a spoje prostřídány.

Jakmile jsou instalovány Izopir panely, doplňková hydroizolační vrstva a kontralatě, můžete nainstalovat laťování. Dbejte pokynů uvedených v montážních návodech dle jednotlivých typů krytin. Jediným rozdílem bude kotvení latí pomocí vrutů odpovídající délky pouze do kontralatě. Kotvení latí až do nosné konstrukce krovu v tomto případě není možné. (obr. 6)

IZOPIR-nakres-05-big.pngIZOPIR-nakres-06-big.png

Kotvení nadkrokevní izolace SATJAM Izopir

Schéma kotvení

IZOPIR-kotveni-big.png

1. Střešní krytina
2. Střešní lať
3. Krokev
4. Bednění
5. Parozábrana
6. IZOPIR
7. Kontralať
8. Systémový šroub SDI
9. Zakládací hranol
10. Okapní plech pod folii ATYP

Montážní návod SATJAM Izopir ke stažení zde

Tabulka spojovacího materiálu

Minimální doporučené délky šroubů v mm při výšce kontralatě 40 mm*.

Systémový šroub SDI

SDI.png

Tloušťka izolace 40 60 80 100 120
Bez bednění 140 180 200 220 240
Tloušťka bednění 10 160 180 200 220 260
13 160 180 200 240 260
16 160 200 220 240 260
18 160 200 220 240 260
21 180 200 220 240 260
24 180 200 220 240 260
26 180 200 220 240 280
30 180 200 220 260 280
Nastavenie cookies